CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định?

Xin Nam Việt cho tôi hỏi hiện nay những ngày nghề kinh doanh nào yêu cầu vốn pháp định. Có thể giúp tôi ví dụ chi tiết một số ngành nghề và mức vốn pháp định yêu cầu được không? 

Trả lời:

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật tính đến ngày 30.7.2008 các ngành nghề cần có vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh bao gồm:

I. Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1. Ngân hàng thương mại cổ phần: 10.000 tỷ đồng (mười nghìn tỷ đồng).

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.

II. Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1. Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng.

2. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.

III. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)

1. Công ty tài chính: 300 tỷ đồng.

2. Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng.

IV. Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007).

V.  Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007).

VI. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008).

VII. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007).

VIII. Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi có đăng ký kinh doanh (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007).

IX.  Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng.

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng.

X. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007)

1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng.

2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng.

XI. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

1. Vận chuyển hàng không quốc tế:

- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng.

-  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng.

-  Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng.

2. Vận chuyển hàng không nội địa:

-  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng.

-  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng.

-  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng.

XII. Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007). 

 

Tin tức liên quan