Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế năm 2017

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế năm 2017

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

 

 

 

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2017:

1. Đối với DN mới thành lập:

 Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:

– Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2015 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.

– Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2015 là 30/1/2017.

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000

– Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo

– Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2017:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 là ngày 20/2/2017.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi)của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2015 là ngày 30/4/2017.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi)của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2017

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *