Công bố thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo quản thực phẩm như thế nào?

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo quản thực phẩm như thế nào? Để đảm bảo các mặt hàng thực phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, luôn cần sự ý thức, trách nhiệm của các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh…