CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Tôi nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Trả lời: Bạn có thể xem bảng so sánh 3 loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay dưới đây để lựa chọn loại hình phù hợp...

TIÊU CHÍ              SO SÁNH

CỔ PHẦN

TNHH 2 TV

TNHH 1TV

KHÁI NIỆM

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông

Công ty TNHH 2 TV là loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được góp bởi 2-50 thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp do 1 tổ chức làm chủ sở hữu (chủ sở hữu Công ty): Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ, tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ.

ĐẶC ĐIỂM

+ Phải có ít nhất 3 cổ đông không hạn chế số lượng (có thể là cá nhân hoặc tổ chức)

+ Cổ đông là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do.

+ Có thể phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật

+ Có tư cách pháp nhân và các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.

+ Thành viên được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho người không phải là thành viên sáng lập công ty nếu các thành viên sáng lập còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết;

+ Không được quyền phát hành cổ phần;

 

+ Có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn Điều lệ của Công ty.

+ Công ty được quyền chuyển nhượng  toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của Công ty cho các tổ chức cá nhân khác

+ Không được quyền phát hành cổ phiếu

ƯU ĐIỂM

+ Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

+ Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;

+ Chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút được nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phiếu.

+ Việc quản lý và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn không quá phức tạp do số lượng các thành viên không nhiều;

+ Chế độ chuyển nhượng phần vốn góp được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty.

+ Việc quản lý và điều hành công ty được thống nhất do chỉ có 1 người quyết định là chủ sở hữu

NHƯỢC ĐIỂM

+ Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn nên dễ có sự phân hoá thành các nhóm cổ động đối lập nhau về lợi ích

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác

+ Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần và số lượng thành viên ít

+ Vốn chỉ được huy động từ duy nhất 1 nguồn là chủ sở hữu nên khi doanh nghiệp cần đầu tư hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh sẽ gặp nhiều khó khăn

Do tên gọi và chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng

Tin tức liên quan