CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện - Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành

Công ty Nam Việt xin tiếp tục chia sẻ về những điều kiện kinh doanh của ngành nghề kinh doanh lữ đoàn trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch cho các doanh nghiệp như sau:

 

 

TT

Tên ngành nghề

Điều kiện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

1

Kinh doanh lữ hành quốc tế (đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trong nước)

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

1. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định,

2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

3. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

4. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

2

Kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp nước ngoài được kinh doanh lữ hành tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện:

1. Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.

2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

3. Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hưỡng dẫn viên du lịch quốc tế.

4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.  

3

Kinh doanh lữ hành nội địa

 

1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

4

Kinh doanh đại lý lữ hành

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

2. Đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;

3. Có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

+ Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

+ Bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định

 

 

Tin tức liên quan