CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Hành vi nào bị cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm?

Hành vi nào bị cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm?

 

Các hành vi bị cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm được quy định tại Mục 3 Điều 5 của Luật An toàn thực phẩm và cụ thể hóa tại Điều 3 của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012, cụ thể như sau:

 

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư.

 

2. Sử dụng phụ gia thực phẩm quá giới hạn cho phép, không đúng đối tượng thực phẩm quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư.

 

3. Sử dụng phụ gia thực phẩm không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý quy định tại Điều 6 của Thông tư.

 

4. Sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.

 

Tin tức liên quan