CÔNG TY TNHH BHB NAM VIỆT

Tư vấn khách hàng

Doanh nghiệp có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh nữa hay không?

Theo quy định mới từ ngày 01/07/2015 trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ chỉ còn ghi 5 nội dung là: Mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ và người đại diện theo pháp luật. Như vậy sẽ không còn 2 mục quan trọng là ngành nghề kinh doanh và chủ sở hữu hoặc danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông.

 

 

Luật doanh nghiệp năm 2014 có phần ghi “Quyền của doanh nghiệp” là được “Kinh doanh tất cả các ngành nghề pháp luật không cấm”. Với tất cả các điều trên rất nhiều doanh nghiệp đã hi vọng vào việc loại bỏ đi phần đăng ký ngành nghề gây phiền nhiễu nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, thực tế không như vậy.

 

 

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, hồ sơ thành lập tất cả các loại hình doanh nghiệp đều phải đăng ký mục ngành nghề kinh doanh như một phần bắt buộc. Sau khi thành lập xong, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về dữ liệu doanh nghiệp. Nội dung công bố này bao gồm cả ngành nghề kinh doanh và chủ sở hữu, danh sách thành viên, danh sách cổ đông…

 

Như vậy, việc bỏ ngành nghề kinh doanh thực chất chỉ trên giấy tờ. Ngành nghề kinh doanh sẽ được lưu trữ trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp và doanh nghiệp vẫn phải đăng ký ngành nghề khi thành lập và phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khi muốn bổ sung ngành nghề

 

Đúng như cái câu “Bình mới, rượu cũ”

 

Tin tức liên quan